photographer: ivanchenko.ua
make-up/hair/style: olga voynikova
model: viktoriya yarovaya
retouch: inevatkina 
(kintalassa@gmail.com)
Back to Top